محصولات - شرکت ماشین زراعت همدانبذرکار خطی کار 3 متری

مدل:MZK3-21

ماشین های کاشت      

بذرکار خطی کار دیسکی 3 متری

مدل:MZD3-19

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی و پشته کار 15 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-15/3

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی و پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-16/4

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی پشته کار 3 متری

مدل:MZFK3-20/4

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار 2.5 متری

مدل:MZK2.5-17-17

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار 3 متری

مدل:MZK3-21-21

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار دیسکی 3 متری

مدل:MZD3-19-19

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 15 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-15/3-15/3

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-16/4-16/4

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 3 متری

مدل:MZFK3-20/4-20/4

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکارمخصوص اراضی شور 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFKS2.5-16/4-16/4

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 17 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFKS2.5-17/3-17/3

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 20 ردیفه 3 متری

مدل:MZFKS3-20/4-20/4

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 21 ردیفه 3 متری

مدل:MZFKS3-21/7-21/7

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار خطی‌کار 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZKR2.5-17-17

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار خطی‌کار 3 متری 3 مخزن

مدل:MZKR3-21-21

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی و پشته‌کار 15 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR2.5-15/3-15/3

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی و پشته‌کار 16 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR2.5-16/4-16/4

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی‌ و پشته‌کار 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR3-20/4-20/4

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 16 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR2.5-16/4-16/4

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 17 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR2.5-17/3-17/3

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 20 ردیفه 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR3-20/4-20/4

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 21 ردیفه 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR3-21/7-21/7

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل پارسیان 11 ردیفه

مدل:MZPWD225/11

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل پارسیان 13 ردیفه

مدل:MZPWD225/13

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار کشت مستقیم دیم 11 ردیفه

مدل:M2NT-DFD11pars

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار کشت مستقیم دیم 13 ردیفه

مدل:M2NT-DFD13pars

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم غلات مدل دنا 2.5 متری

مدل:MZNT-D2.5/13

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم غلات مدل دنا 3 متری

مدل:MZNT-D3/17

ماشین های کاشت      

ردیف‌کار سیر

مدل:MZGP-3x2

ماشین های کاشت      

ردیف‌کار جوی‌و‌پشته‌کار سیر

مدل:MZGPF-3x2

ماشین های کاشت