محصولات - شرکت ماشین زراعت همدانسیکلوتیلر 1.5 متری

مدل:MZPH-150

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 2.25 متری

مدل:MZPH-225

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 2.5 متری

مدل:MZPH-250

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 3 متری

مدل:302-MZHRB

ماشین های خاک ورزی ثانویه