محصولات - شرکت ماشین زراعت همدانچیزل پکر 5 خیش

مدل:MZCH5P25

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر 7 خیش

مدل:MZCH7P25

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر باله‌دار 5 خیش

مدل:MZCH5P25

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر باله‌دار 7 خیش

مدل:MZCH7P25

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 5 خیش

مدل:MZCH5PROL

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 7 خیش

مدل:MZCH7PROL

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی مرکب 5 خیش

مدل:MZCH5DCPROL

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی مرکب 7 خیش

مدل:MZCH7DCPROL

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز مرکب حفاظتی پایه بلند 5 خیش

مدل:MZCH5DCROL

ماشین های خاک ورزی اولیه