محصولات - شرکت ماشین زراعت همدان


بذرکار خطی کار 3 متری

مدل:MZK3-21

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار خطی کار دیسکی 3 متری

مدل:MZD3-19

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی و پشته کار 15 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-15/3

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی و پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-16/4

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی پشته کار 3 متری

مدل:MZFK3-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار 2.5 متری

مدل:MZK2.5-17-17

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار 3 متری

مدل:MZK3-21-21

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار خطی کار دیسکی 3 متری

مدل:MZD3-19-19

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 15 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-15/3-15/3

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFK2.5-16/4-16/4

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار جوی پشته کار 3 متری

مدل:MZFK3-20/4-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکارمخصوص اراضی شور 16 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFKS2.5-16/4-16/4

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 17 ردیفه 2.5 متری

مدل:MZFKS2.5-17/3-17/3

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 20 ردیفه 3 متری

مدل:MZFKS3-20/4-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار مخصوص اراضی شور 21 ردیفه 3 متری

مدل:MZFKS3-21/7-21/7

توان:90

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار خطی‌کار 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZKR2.5-17-17

توان:75

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار خطی‌کار 3 متری 3 مخزن

مدل:MZKR3-21-21

توان:90

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی و پشته‌کار 15 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR2.5-15/3-15/3

توان:75

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی و پشته‌کار 16 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR2.5-16/4-16/4

توان:75

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار جوی‌ و پشته‌کار 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKR3-20/4-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 16 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR2.5-16/4-16/4

توان:75

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 17 ردیفه 2.5 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR2.5-17/3-17/3

توان:75

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 20 ردیفه 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR3-20/4-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

ریزدانه‌کار مخصوص اراضی شور 21 ردیفه 3 متری 3 مخزن

مدل:MZFKSR3-21/7-21/7

توان:90

ماشین های کاشت      

بذرکار خطی‌کار 3 متری مجهز به سیستم کلزاکار

مدل:MZKR3-21

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار جوی و پشته‌کار 3 متری مجهز به سیستم کلزاکار

مدل:MZFKR3-20/4

توان:90

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل پارسیان 11 ردیفه

مدل:MZPWD225/11

توان:65

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل پارسیان 13 ردیفه

مدل:MZPWD225/13

توان:65

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل الوند با چرخ فشاردهنده آهنی 11 ردیفه

مدل:MZDFD225/11

توان:65

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار دیم مدل الوند با چرخ فشاردهنده آهنی 13 ردیفه

مدل:MZDFD225/13

توان:65

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار کشت مستقیم دیم 11 ردیفه

مدل:M2NT-DFD11pars

توان:65

ماشین های کاشت      

عمیق‌کار کشت مستقیم دیم 13 ردیفه

مدل:M2NT-DFD13pars

توان:65

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم سبک دیم مدل سهند 11 ردیفه

مدل:MZNT-DFD/11PD

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم سبک دیم مدل سهند 13 ردیفه

مدل:MZNT-DFD/13PD

توان:75

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم غلات مدل دنا 2.5 متری

مدل:MZNT-D2.5/13

توان:80

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم غلات مدل دنا 3 متری

مدل:MZNT-D3/17

توان:95

ماشین های کاشت      

بذرکار کودکار کشت مستقیم غلات مدل تندر 3 متری طرح بالدان

مدل:MZSPDe3000/16

توان:95

ماشین های کاشت      

چیزل پکر 5 خیش

مدل:MZCH5P25

توان:75

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر 7 خیش

مدل:MZCH7P25

توان:90

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر باله‌دار 5 خیش

مدل:MZCH5P25

توان:75

ماشین های خاک ورزی اولیه      

چیزل پکر باله‌دار 7 خیش

مدل:MZCH7P25

توان:90

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 5 خیش

مدل:MZCH5PROL

توان:75

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی ساقه سخت 7 خیش

مدل:MZCH7PROL

توان:90

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی مرکب 5 خیش

مدل:MZCH5DCPROL

توان:75

ماشین های خاک ورزی اولیه      

خاک‌ورز حفاظتی مرکب 7 خیش

مدل:MZCH7DCPROL

توان:90

ماشین های خاک ورزی اولیه      

تریلر کودپاش دامی

مدل:MZDMCF-6

توان:90

ماشین های داشت      

سنگ جمع کن اتوماتیک

مدل:MZRP-3000

توان:90

ماشین های آماده سازی      

ردیف‌کار سیر

مدل:MZGP-3x2

توان:45

ماشین های کاشت      

ردیف‌کار جوی‌و‌پشته‌کار سیر

مدل:MZGPF-3x2

توان:65

ماشین های کاشت      

سیکلوتیلر 1.5 متری

مدل:MZPH-150

توان:55

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 2.25 متری

مدل:MZPH-225

توان:100

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 2.5 متری

مدل:MZPH-250

توان:120

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

سیکلوتیلر 3 متری

مدل:302-MZHRB

توان:130

ماشین های خاک ورزی ثانویه      

کمبینات مکانیکی خطی‌کار 2.25

مدل:MZCS-17-225

توان:110

ماشین‌های چند منظوره کاشت      

کمبینات مکانیکی خطی‌کار 2.5 متری

مدل:MZCS-19-250

توان:130

ماشین‌های چند منظوره کاشت      

کمبینات مکانیکی خطی‌‎کار 3 متری

مدل:MZCS-24-300

توان:160

ماشین‌های چند منظوره کاشت      

خاک‌ورز مرکب حفاظتی پایه بلند 5 خیش

مدل:MZCH5DCROL

توان:110

ماشین های خاک ورزی اولیه